Erfenisrecht

Heeft u een vraag over uw erfenis?

Bouly advocaten staat u graag bij.

 

Moeten we de bankrekeningen laten blokkeren en de kluis laten verzegelen?

Als u vreest dat één van de erfgenamen aandelen of waardevolle voorwerpen wil verduisteren, kan u via een advocaat een verzoek indienen bij de vrederechter om een blokkering van bankrekeningen of de verzegeling van een kluis te bekomen. Belangrijk is uiteraard dat dit bij verrassing gebeurt. Een blokkering of verzegeling kan gepaard gaan met een boedelbeschrijving, waarbij elke erfgenaam een eed moet afleggen. Een erfgenaam die bij een boedelbeschrijving een valse eed aflegt, riskeert zijn aandeel in de nalatenschap te verliezen. Een boedelbeschrijving, eventueel gevolgd door een strafklacht wegens meineed, is dus een belangrijk instrument om tot een eerlijke verdeling te komen.

 

Wat met het geld dat al lang is weggeschonken door de overledene?

Elk van de erfgenamen moet na het overlijden kenbaar maken welke gelden (of andere goederen) hij al ontving tijdens het leven van de overledene. Hiermede moet worden rekening gehouden bij de verdeling van de nalatenschap.

Kan ik mede-erfgenamen dwingen om de erfenis te verdelen?

Elke mede-erfgenaam kan de andere mede-erfgenaam vanaf het openvallen van de nalatenschap (d.i. na het overlijden) dwingen om mee te werken aan de verdeling van de nalatenschap. Daartoe volstaat een dagvaarding voor de rechtbank, waarna een notaris wordt aangesteld voor de verdeling en eventueel een boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving bevat een opgave van de activa en passiva van de nalatenschap op basis van verklaringen van de erfgenamen die een eed moeten afleggen.

De dagvaarding voor de rechtbank vergt wel de bijstand van een advocaat.

Recente blogberichten