Privacy Policy

Privacyverklaring

 1. In deze privacyverklaring vindt u terug welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, hoe lang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.
 2. Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en diensten en op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst. Zij is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan ons kantoor, onze website of als u op een andere wijze gebruik maakt van onze producten of diensten.
 3. Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

‘Verwerking’ wil zeggen verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of (uiteindelijk) vernietigen van die gegevens.

Bouly Advocaten met zetel te 3920 Lommel, Lepelstraat 15, KBO-nummer 0816.834.525 is de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. U kan onder meer uw gegevens aan ons bezorgen wanneer u met ons wil communiceren, wanneer u inlichtingen vraagt, wanneer u met ons telefoneert, wanneer er een akte moet opgesteld worden.

Wilt u misschien bij ons komen werken? Dan geeft u misschien een beschrijving van uw opleiding en werkervaring, of bij de koop van een huis verstrekt u misschien wel uw kredietkaartgegevens.

Meestal vragen wij toestemming als wij uw gegevens verwerken, maar niet altijd. Soms moeten wij persoonsgegevens verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met mekaar hebben. Of soms moeten wij persoonsgegevens verwerken vanuit een wettelijke verplichting (bijv. antiwitwaswetgeving).

 1. Er zijn verschillende types personengegevens, die met elkaar kunnen gecombineerd worden:
 • identificatiegegevens, zoals o.a. naam, adres, nationaliteit, mailadres, telefoonnummer, …
 • financiële gegevens, zoals o.a. rekeningnummers, betaalgedrag, uitkeringen, verzekeringen, subsidies, …
 • elektronische gegevens, zoals o.a. IP-adres, locatie, cookies, verbindingsmomenten, …
 • sociale, maatschappelijke en werk-gerelateerde gegevens, zoals o.a. functie, job-historiek, vergunningen, diploma’s, …
 • gerechtelijke gegevens, zoals o.a. strafblad, dagvaardingen, veroordelingen, …
 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk:
 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan zullen wij steeds uw toestemming vragen om de gegevens te mogen verwerken.

 1. Wij verwerken uw gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met onze juridische partners en om u inhoudelijk juridisch advies te verstrekken, met het oog op de uitvoering van de taken die haar door u of krachtens de wet zijn opgedragen, alsook met het oog op de beheer van de relatie met u, met inbegrip van elke communicatie om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen (met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden).

Uw persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de omstandigheden en op geanonimiseerde basis, mogelijk ook gebruikt worden voor verwerking in juridische publicaties.

Voor diezelfde doeleinden kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de advocaten met wie Bouly Advocaten samenwerkt en die ingeschakeld worden in de behandeling van uw dossier en onderworpen zijn aan hetzelfde beroepsgeheim of dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting.

Bouly Advocaten implementeert naar redelijkheid alle fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Ook van onze leveranciers verlangen wij dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 1. Ons personeel wordt opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt slechts gegeven voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Met alle mogelijke technische maatregelen beschermen wij uw persoonsgegevens tevens tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens.

Bij een gegevenslek die u kan benadelen, wordt u verwittigd zoals het hoort.

 1. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming en wij geven ze niet door aan derden, tenzij:
 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen onze groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen onze groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid, om u bijvoorbeeld op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele groep. In geval van wanbetaling kunnen wij ook uw betalingsgewoonten doorgeven om de gerechtvaardigde belangen van onze groep te beschermen. De ondernemingen binnen de groep herkwalificeren in deze context als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige gegevens van onze databank maken wij toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandige techniekers die ons netwerk onderhouden en de (externe) klantendienst-medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor de doeleinden als waarvoor Telenet uw gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak en in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen;
 • er een wettelijke verplichting is;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Bouly Advocaten of de betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven, indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens ingeval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke (commerciële) actie;
 • u ons daar toelating voor geeft. Indien Bouly Advocaten in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.
 1. Indien wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden en interne/externe rapportering gebruiken, zijn deze gegevens nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon.
 2. U hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en als we ze verwerken, om die gegevens in te kijken en er bijkomende informatie over te ontvangen.
 3. U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van uw e-mailadres of een vernieuwing van uw identiteitskaart.
 4. U hebt het recht om in de volgende gevallen en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:
 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond die aanleiding geeft tot verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door ons;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

 1. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
 • u betwist de juistheid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;
 • wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze zelf nodig;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’.

 2. U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van ons of in het kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank).

 3. Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, kan u daarvoor een schriftelijke vraag richten tot: BOULY ADVOCATEN, advocaten, 3920 Lommel, Lepelstraat 15, e-mailadres: info@advocatenlimburg.be

 4. U kan uw rechten gratis uitoefenen, tenzij wij vaststellen dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

 5. U krijgt van ons een beknopt, transparant, begrijpelijk antwoord, mocht u vragen hebben in verband met de uitoefening van uw rechten. Wij doen dit elektronisch binnen een redelijke termijn.

 6. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om het doel te realiseren waarvoor we uw persoonsgegevens verzameld hebben. De bewaartermijn verschilt dus per doel. Zo zijn wij verplicht om facturatiegegevens maximaal zeven jaar bij te houden. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden verzamelde gegevens gewist of geanonimiseerd.
 7. Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, gelet op nieuwe omstandigheden.

 8. Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wendt u zich tot:

de Gegevensbeschermingsautoriteit (privacycommissie):
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 1. Op deze privacyverklaring en ons beleid zijn de Belgische wetten van toepassing.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van de privacyverklaring wordt onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.