Juridische basistips voor ondernemers

Heeft u slechte betalers? Wat nu?

Uw advocaat is het best geplaatst voor een correcte en snelle inning van uw facturen.

  • Een advocaat begeleidt uw incassodossier van start tot finish. Hij kan schakelen tussen onderhandeling, bemiddeling of harde actie, desnoods via de rechtbank.
  • Uw advocaat overlegt met u bij elke actie tegen uw debiteur: een brief, een beslag of een dagvaarding voor de rechtbank.
  • Uw advocaat kan via een brief vertrouwelijke voorstellen doen aan de debiteur. Zo behoudt u, mochten onderhandelingen mislukken, toch uw volledig recht op betaling.
  • Via uw advocaat verkrijgt u maximale schadevergoeding en verwijlsintresten wegens wanbetaling (let op uw factuurvoorwaarden!).
  • Als een procedure voor de rechtbank onvermijdelijk is, mag u – tenminste als u een advocaat inschakelt – een extra schadevergoeding eisen, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding.  Een wakkere debiteur beseft dan ook dat, als u een advocaat inzet om betaling te bekomen, hij best snel en volledig betaalt. Doet hij dit niet, loopt de rekening snel op.
  • Uw advocaat verzorgt de contacten met een doortastende deurwaarder. Samen met de deurwaarder maakt hij een inschatting van uw dossier en behoedt hij u voor nodeloze kosten. Hij doet eventueel aangifte van uw schuldvordering in het faillissement of in de collectieve schuldenregeling.

Op aanvraag bezorgen wij u kosteloos scenario’s voor incasso met onze tarieven.

Vertrouwelijk onderhandelen

Als u de kansen op een akkoord wenst af te tasten, kan u onderhandelen via uw advocaat, zonder dat deze onderhandelingen achteraf uw positie verzwakken mochten de onderhandelingen uiteindelijk niet slagen. Een advocaat kan immers aan de advocaat van de tegenpartij vertrouwelijke brieven richten die de tegenpartij later voor de rechtbank niet mag gebruiken. Naast een vertrouwelijke brief kan uw advocaat ook een officiële brief sturen zodat u tijdig een duidelijk standpunt inneemt, voor het geval de onderhandelingen zouden mislukken.

Reageren op een bericht

Een handelaar moet elke bericht waarmee hij niet akkoord gaat op gedetailleerde en gemotiveerde wijze protesteren.
Indien hij dit niet doet, riskeert hij dat een rechtbank achteraf zegt dat hij bepaalde feiten erkent. Om het schriftelijk protest te bewijzen, gebruikt u best een aangetekende brief. De protestbrief is cruciaal en u wint voor de redactie best advies in van een advocaat.

Protest van een factuur

Een factuur die u niet wenst te aanvaarden dient u op korte termijn te protesteren met een aangetekende brief.
Wat het begrip korte termijn betekent kan afhankelijk zijn van de algemene voorwaarden vermeld op de factuur.
U leest dus best onmiddellijk de factuurvoorwaarden goed na, opdat u tijdig reageert. Ook de correcte motivering van uw protest is belangrijk en vaak bepalend voor de afloop van betwisting, al dan niet voor de rechtbank.

Het belang van een briefomslag

Soms is de briefomslag die u ontvangt belangrijk, zelfs belangrijker dan de inhoud van de brief.
Een briefomslag bevat immers objectieve gegevens: poststempel, frankering. Een briefomslag kan dus belangrijke gegevens opleveren in verband met de datering van een brief of de omvang van de zending.

Samenstelling van een sluitend schadedossier

Een sluitend dossier heeft u slechts als er eensgezindheid is over de omvang van de schade én de aansprakelijkheid voor de schade.
Indien de tegenpartij de schade en de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk erkent in een geschrift(!), moet de omvang van de schade en de oorzaak van de schade zo snel mogelijk op tegensprekelijke wijze worden vastgesteld. “Tegensprekelijk” wil zeggen dat alle partijen de schadecijfers en de oorzaak van de schade erkennen. Als een partij de omvang en de oorzaak van de schade niet erkent, dan onderzoekt uw advocaat of het de moeite loont om onmiddellijk een deskundige aan te stellen via de rechtbank. Het kan ook noodzakelijk zijn dat u als slachtoffer van een schadegeval een strafonderzoek uitlokt via de politie, de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter (voorbeelden medische ongevallen, schade na misdrijf, …). Vaak moet een verzekeringsmaatschappij de kosten van een deskundig onderzoek en ook alle overige kosten die een proces voor de rechtbank met zich brengt betalen.

Handelshuur. Termijnen en formaliteiten

Wees bijzonder voorzichtig als u brieven schrijft over uw handelshuurovereenkomst. De wetgeving is zeer complex en een fout inzake termijnen of bij de formulering van een brief kan zware gevolgen hebben, zodat u best een advocaat consulteert.

Het belang van een bevoegdheidsbeding

Zeker in de grensstreek is het van belang om contracten op te stellen met een bevoegdheidsbeding en een beding omtrent het toepasselijke recht. Als dergelijk beding niet is opgenomen in uw contracten, riskeert u later procedures te moeten voeren in Nederland en volgens de Nederlandse wetgeving. Procedures voor de rechtbank zijn in Nederland in het algemeen merkelijk duurder.

Een advocaat via uw verzekeringsmaatschappij

In veel schadedossiers en procedures die verband houden met verkeersongevallen kunnen bedrijven beroep doen op hun polis rechtsbijstand (autopolis of polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating).
Ook verkeersovertredingen (zonder schade) zijn meestal gedekt door een polis rechtsbijstand (polis in verband met uw voertuigen, polis B.A.-uitbating, polis bedrijfsgebouw, …), zodat u voor rekening van een betrokken verzekeringsmaatschappij een advocaat kan inschakelen (bijv. snelheid, soms zelfs dronkenschap of alcoholintoxicatie).

Verjaringstermijnen

In sommige takken van het recht zijn korte verjaringstermijnen voorzien: bijv. indexaanpassingen huur, 1 jaar; vervoerovereenkomsten, 6 maanden; een vordering tegen een verzekeringsmaatschappij, 3 jaar; arbeidsovereenkomsten, 1 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Terugvordering van gewaarborgd loon

Indien u als werkgever aan uw werknemer gewaarborgd loon etc. dient uit te betalen ingevolge het feit dat hij afwezig blijft op het werk naar aanleiding van een verkeersongeval, kan u de bedragen die u uit dien hoofde heeft betaald verhalen op de schadeverwekker.
Indien uw werknemer derhalve het slachtoffer is van een verkeersongeval, kan u via rechtsbijstandsverzekering en advocaat uw schade trachten te verhalen uit hoofde van uitbetaling van gewaarborgd loon etc..

Korte termijn inzake ontslagrecht

Indien men een bepaalde persoon wenst te ontslaan om dringende reden, dient men de reden van ontslag te betekenen binnen de 3 dagen vanaf de kennisname van het bewuste feit dat aanleiding gaf tot het ontslag om dringende reden.

Beslag bij klanten van uw klanten

Bij invordering van een schuldvordering is het belangrijk te weten wie er nog moet betalen aan uw debiteur.
Als u te weten komt van wie uw wanbetaler nog geld te goed heeft, kan u beslag leggen op de gelden die uw debiteur nog moet krijgen van andere personen of ondernemingen. Zo’n beslag wordt best bij verrassing gelegd en het is om die reden aangewezen de strategie vooraf te bespreken met uw advocaat.

Pas op voor contractbreuk

Vooraleer u een contract eenzijdig beëindigt omwille van een wanprestatie van uw medecontractant, moet u een duidelijke en gedetailleerde ingebrekestelling versturen aan de andere partij. Zo niet riskeert u te worden beschuldigd van contractbreuk. Meestal is het noodzakelijk dat u snel, maar toch zorgvuldig reageert als u denkt dat de beëindiging van een samenwerking onvermijdelijk is. De formulering van de ingebrekestelling is cruciaal, mocht de contractbreuk uiteindelijk leiden tot een procedure voor de rechtbank.  De fase van de ingebrekestelling (en beëindiging van het contract) is dan ook een fase die  deskundige begeleiding vergt.

Strafklacht kan bewijs opleveren

Hoewel een strafklacht via de Procureur des Konings of de politie niet altijd uitmondt in een strafrechtelijke vervolging, is een strafklacht dikwijls zeer belangrijk om de bewijzen te verzamelen en uw standpunt in een geschil hard te maken. Als het gaat om een complexe zaak of grote belangen spelen, laat u zich best begeleiden door een advocaat bij de redactie van de klacht. Na het indienen van de neerlegging van de strafklacht wordt u gehoord door de politie. U kan zich bij dit verhoor laten bijstaan door een advocaat.
U kan ook een strafklacht indienen via de onderzoeksrechter. In dat geval moet de zaak op strafgebied worden onderzocht en zo’n klacht kan dus een belangrijk instrument zijn in een betwisting. U bespreekt best met uw advocaat welke strategie u het beste resultaat oplevert.

Het recht om te zwijgen

Bij een strafonderzoek tegen een bepaald persoon ligt de bewijslast volledig bij het Openbaar Ministerie. De betrokken persoon is niet gehouden zijn medewerking te verlenen en heeft een zwijgrecht. U hebt bij ondervraging door de politie of door de onderzoeksrechter steeds het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. De praktijk leert dat de eerste ondervragingen cruciaal zijn voor het verdere verloop van het strafonderzoek en de beoordeling van een zaak door de rechtbank.

Beëindiging handelsagentuur: let op voor de termijn van 7 dagen

Nogal wat ondernemingen werken met handelsagenten (niet te verwarren met een handelsvertegenwoordiger). Als de samenwerking tussen een handelsagent en het bedrijf (de principaal) definitief onmogelijk wordt, kan de overeenkomst door beiden eenzijdig beëindigd worden wegens ernstige tekortkoming of wegens uitzonderlijke omstandigheden. Een dergelijke beëindiging vereist strikte formaliteiten:

  • beëindiging binnen de 7 dagen na ontdekking van de feiten
  • vermelding van de ernstige tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheden in de aangetekende brief die een einde maakt aan de samenwerking.

Een handelsagent heeft in bepaalde omstandigheden recht op een uitwinningsvergoeding.