Privacy

Privacyverklaring

1.In deze privacyverklaring vindt u terug welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

2.Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten en diensten en op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst. Zij is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan ons kantoor, onze website of als u op een andere wijze gebruik maakt van onze producten of diensten.

3.Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren.‘Verwerking’wil zeggen verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of (uiteindelijk) vernietigen van die gegevens.Witters & Bouly met zetel te 3920 Lommel, Lepelstraat 15, KBO-nummer 0816.834.525 is de verwerkingsverantwoordelijke.

4.U kan ondermeer uw gegevens aan ons bezorgen wanneer u met ons wil communiceren, wanneer u inlichtingen vraagt, wanneer u met ons telefoneert, wanneer er een akte moet opgesteld worden.Wilt u misschien bij ons komen werken? Dan geeft u misschien een beschrijving van uw opleiding en werkervaring, of bij de koop van een huis verstrekt u misschien wel uw kredietkaartgegevens.Meestal vragen wij toestemming als wij uw gegevens verwerken, maar niet altijd. Soms moeten wij persoonsgegevens verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met mekaar hebben. Of soms moeten wij persoonsgegevens verwerken vanuit een wettelijke verplichting (bijv. antiwitwaswetgeving).

5.Er zijn verschillende types personengegevens, die met elkaar kunnen gecombineerd worden:-identificatiegegevens, zoals o.a. naam, adres, nationaliteit, mailadres, telefoonnummer, …-financiëlegegevens, zoals o.a. rekeningnummers, betaalgedrag, uitkeringen, verzekeringen, subsidies, …-elektronische gegevens, zoals o.a. IP-adres, locatie, cookies, verbindingsmomenten, …-sociale, maatschappelijke en werk-gerelateerde gegevens, zoals o.a. functie,job-historiek, vergunningen, diploma’s, …-gerechtelijke gegevens, zoals o.a. strafblad, dagvaardingen, veroordelingen, …

6.De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk:-in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking-om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
-voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan zullen wij steeds uw toestemming vragen om de gegevens te mogen verwerken.

7.Wij verwerken uw gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met onze juridische partners en om u inhoudelijk juridisch advies te verstrekken, met het oog op de uitvoering van de taken die haar door u of krachtens de wet zijn opgedragen, alsook met het oog op de beheer van de relatie met u, met inbegrip van elke communicatie om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen (met inbegripvan het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden).Uw persoonsgegevens kunnen met inachtneming van de omstandigheden en op geanonimiseerde basis, mogelijk ook gebruikt worden voor verwerking in juridische publicaties.Voor diezelfde doeleinden kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de advocaten met wie Witters & Bouly samenwerkt en die ingeschakeld worden in de behandeling van uw dossier en onderworpen zijn aan hetzelfde beroepsgeheim of dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting.Witters & Bouly implementeert naar redelijkheid alle fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevenste beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.Ook van onze leveranciers verlangen wij dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

8.Ons personeel wordt opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt slechts gegeven voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.Met alle mogelijke technische maatregelen beschermen wij uw persoonsgegevens tevens tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens.Bij een gegevenslek die u kan benadelen, wordt u verwittigd zoals het hoort.

9.Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming en wij geven ze niet door aan derden, tenzij:-aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen onze groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen onze groep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid, om u bijvoorbeeld opde hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele groep. In geval van wanbetaling kunnen wij ook uw betalingsgewoonten doorgeven om de gerechtvaardigde belangen van onze groep te beschermen. De ondernemingen binnen de groep herkwalificeren in deze context als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;