Externe Links

Wij bieden u hieronder een 60-tal links met juridische informatie en praktische tips uit de vele gebieden van het recht. Het gaat om zorgvuldig geselecteerde juridische links. Onze advocaten zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de informatie in deze links.

Consumenten en klachten

Consumentenrecht
Deze site geeft u informatie over veel voorkomende contracten zoals koop, huur, krediet. De site behandelt ook de relatie met uw bank en verzekeringsmaatschappij. De site is uitgewerkt door de studiedienst van de orde van advocaten.

Ombudsman
De ombudsman onderzoekt verzekeringsgeschillen tussen de consument en de verzekeraar of de tussenpersoon in verzekeringen. De site biedt ook oplossingen bij een aantal veelvoorkomende probleemsituaties.

Assuralia
Website van de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. Deze website bevat basisinformatie en gespecialiseerde informatie over verzekeringspolissen. Op deze webstek vindt u ook de gedragsregels die verzekeringsondernemingen in acht moeten nemen.

Algemene juridische databanken

Federale Overheidsdienst – Justitie
Zeer uitgebreide juridische databank met talrijke links; publicaties, vzw´s en ondernemingen

Portaal Belgium.be
Startsite voor alle officiële info over België en haar regio´s.

Belgisch Staatsblad
Deze site bevat alle wettelijk vereiste publicaties, sinds 1 juni 1997, in verband met wetgeving, documenten van verenigingen, ondernemingen, etc..

Belgisch Recht
bevat o.m. actuele wijzigingen en tips in verband met het Belgische recht.

Belgilex
Kruispuntbank met publicatie van de Belgische wetgeving en rechtspraak (talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits).

Vlaanderen
Officiële site van de Vlaamse Overheid met allerhande juridische en niet-juridische informatie over thema´s zoals bouwen, wonen, economie, werk, gezin, milieu, onderwijs, verkeer, etc..

Europese Unie
Deze site bevat ondermeer alle teksten i.v.m. het EU-recht.

EUR-Lex
Deze webstek is de poort tot het recht van de Europese Unie. Er staan rechtsteksten op en andere openbare documenten van de Europese Unie die gratis toegankelijk zijn. De website bestaat in 24 officiële EU-talen. De site bevat in totaal 2.815.000 documenten, waarvan de oudste dateren uit 1951.

Internetcodex
Deze website bevat vooral verwijzingen naar op het internet beschikbare teksten (o.m. Justel, Vlaamse Codex, Eur-Lex, Edulex. De bedoeling ervan is een systematisch geordende verzameling aan te bieden van de belangrijkste normen die van toepassing zijn op de burger in Vlaanderen (België).

Lex.be
Deze website wil de wetten en rechtspraak toegankelijk maken voor de burger en de juridische professional. De startpagina bestaat uit één zoekbalk die zoekt in meer dan 1,5 miljoen wetteksten en 150.000 vonnissen en arresten. De website is gedeeltelijk gratis.

Familie

Scheiding
De website onzewegenscheiden.be biedt actuele informatie over de juridische aspecten van de beëindiging van een relatie. Of u nu getrouwd ben, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend. De website besteedt ook een luik aan nieuw- samengestelde gezinnen.

Jeugdrecht
Meer dan 200 artikels over jeugdrecht. Elk artikel vertrekt vanuit een praktijksituatie. Aan de hand van de praktijk licht men de actuele wetgeving toe en geeft men een antwoord op de praktijksituatie.

CAW
De website van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt informatie over alle vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. U kan hulp vragen in verband met relatie, gezin en familie. CAW biedt ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, en aan gedetineerden en hun naasten. Begeleiding is gratis. Enkel wanneer dit gebeurt in het kader van een verblijf in een opvangcentrum of vluchthuis, betaalt u verblijfkosten.

Tweehuizen
Deze site biedt inspiratie om uw kind te ondersteunen en om uw ouderschap goed te regelen bij een scheiding. Topics zijn: van samenwonen naar apart wonen, uw kind ondersteunen en uw ouderschap goed regelen.

Medewerkers van justitie

Orde van Vlaamse balies
Website van de Vlaamse advocaten. Deze site legt ondermeer uit wat een advocaat doet, wat een advocaat kost en hoe u een advocaat kiest.

Hoge Raad voor Justitie
Bij de Hoge Raad kan u terecht met alle mogelijke klachten die te maken hebben met de werking van justitie. Er zijn wel een aantal klachten waarmee de hoge raad u niet kan helpen. Bv. als u niet tevreden is met de beslissing van een rechter, het slachtoffer was van een misdrijf of als er beslag wordt gelegd op uw goederen. Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossing. U kan bijvoorbeeld een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen of klacht neerleggen bij de politie.

Notaris
Dit is de site van de Nederlandstalige notarissen. De site bevat nuttige informatie over erven en schenken, verkopen, huren en lenen, opstarten en ondernemen.

Gerechtsdeurwaarders
Deze site bevat uitgebreide informatie over de rol van de gerechtsdeurwaarder en praktische informatie voor elke schuldeiser of schuldenaar, bv. in verband met niet-beslagbare bedragen, intrestvoeten en verjaringstermijnen.

Comité P
Dit is de site van het externe controle-orgaan op de politie. Als u problemen heeft met een politiedienst of klacht wenst in te dienen, kunt u via deze site een klacht indienen.

Politie
Deze site bevat uitgebreide informatie over de organisatie van de politie, verkeer, criminaliteit en opsporingen.

Landmeters-experten
Deze website biedt informatie i.v.m. het beroep van landmeter-expert met een aantal veelvoorkomende opdrachten van de landmeter-expert of onderwerpen waarmee de landmeter-expert wordt geconfronteerd (bijv. buurtwegen, gemene muur, kadaster, plantafstand, verkaveling, verjaring, …).

A(d)vocass
Deze website bevat een lijst met veelgestelde vragen (faq) over cassatie in burgerlijke zaken.

Media, auteurs en artiesten

Raad voor de Journalistiek
Op deze website verneemt u meer over deze Raad en haar werkwijze. De Raad voor de Journalistiek behandelt vragen en klachten over de journalistieke beroepsethiek. U kan hier ook de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek raadplegen.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
Dit is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. De VRM komt tussen bij eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving.

Merken, octrooien en domeinnamen

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Site van de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Daarnaast kan het BBIE het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Benelux-merkenregister
Dit register bevat alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. Dus niet alleen Benelux merken maar ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangewezen. U kunt er de status van uw eigen depots en inschrijvingen volgen en eenvoudig uitzoeken welke merken van anderen er bestaan.

Europees octrooibureau
Via de Espacenet-databank kan u wereldwijd gedeponeerde octrooien opzoeken. Dit is ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (EOB). De gegevens van de Belgische octrooien worden geproduceerd door de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

Intellectuele eigendom
Basisinformatie op de website van de Federale overheidsdienst in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Domeinnaam/domeinnaamstatus
Op deze website kan u de status  van een domeinnaam “.be” raadplegen.

Domeinnaamregistratie
Via deze website kan u nagaan of in verschillende landen een domeinnaam nog beschikbaar is.

Onderneming en recht

Tax Talk
Groepsblog van Kluwer over fiscaliteit, accountancy, audit en vennootschapsrecht. Het biedt lezers een platform voor open communicatie d.m.v. reacties en commentaren.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Website van de federale overheidsdiensten van economie, K.M.O., middenstand en energie; uitgebreide informatie over economie en ondernemingen; o.m. over intellectuele eigendom.

EMIS
Alle informatie in verband met energie en milieu, met o.m. juridische informatie (vb. Vlarem); een initiatief van het Vlaamse Gewest.

Pro Mandato
Website van curatoren aangesteld tot de rechtbank van koophandel in Antwerpen. Deze website bevat de laatste informatie en links naar nieuwe documenten die verband houden met faillissementen en het faillissementsrecht.

Rechtbanken

Gegevensbeschermingsautoriteit
Dit orgaan ziet erop toe dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd. Zij is de opvolger van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit orgaan gaat dus na of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven zonder dat uw privacy wordt aangetast. Op deze website vindt u ondermeer de beslissingen van de geschillenkamer over klachten wegens schending van de privacy. De website bevat ook adviezen, aanbevelingen en de wetgeving i.v.m. de privacy.

Grondwettelijk Hof van België
Dit is de webstek van het grondwettelijk Hof dat waakt over de inachtneming van de grondwet. Ze bevat ondermeer informatie over de hangende zaken en de uitspraken van het grondwettelijk Hof.

Juridat
Publicatie van uitspraken van het Hof van Cassatie en algemene informatie in verband met het Hof van Cassatie.

Rechtspraak
Publicatie en overzicht van uitspraken van rechtbanken in Nederland.

Raad van State
Alle arresten van de Raad van State worden in digitaal formaat gepubliceerd in de taal waarin zij zijn uitgesproken.

Examenbetwistingen
De raad voor “betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen” kan uitspraak doen over “studievoortgangsbetwistingen”. De uitspraken van die raad worden gepubliceerd.

De rechtspraak van het Hof van Justitie
Deze website bevat de rechtspraak van het Hof van Justitie.

De rechtspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens
Dit is het gerechtshof dat door de Raad van Europa is ingesteld om te waarborgen dat de rechten die zijn vervat in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens worden geëerbiedigd.

Raad voor Vergunningsbetwistingen
De Raad voor Vergunningsbetwistingen is het Vlaams administratief rechtscollege dat beroepen behandelt in verband met stedenbouwkundige vergunningen, een verkavelingsvergunning, een valideringsbeslissing of een registratiebeslissing. Op deze website kan u alle uitspraken opzoeken. U vindt er ook toelichting bij de procedure en informatie over de zittingen.

Milieuhandhavingscollege
Het Milieuhandhavingscollege is een Vlaams administratief rechtscollege en behandelt beroepen tegen beslissingen tot oplegging van een exclusieve of alternatieve bestuurlijke geldboete na een milieu inbreuk of een milieumisdrijf. U vindt er ook toelichting bij de procedure en informatie over de zittingen.

Hoven en rechtbanken in België
Nieuwe website van alle Belgische rechtbanken. Elke rechtbank brengt de nodige info in verband met haar werking in kaart. De informatie is bestemd voor Burgers en advocaten. Op dit ogenblik kan u al de burgerlijke-familiedossiers terugvinden. Daarnaast ook de dossiers van de rechtbank van koophandel.

Territoriale bevoegdheid
Aan de hand van deze website kan u bepalen welke rechtbanken bevoegd zijn volgens de gemeente waar de feiten die aanleiding geven tot het geschil zich afspelen.

Slachtoffer en schadevergoeding

Verkeersongeval
Alle informatie rond het verkeersongeval en de gevolgen daarvan. Ondersteund door de Vlaamse Regering.

Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid
Deze site bevat zeer brede informatie in verband met verkeer en verkeersveiligheid.

Wegcode
Wegwijs in het Belgische verkeersreglement.
Deze webstek bevat ook een tool om uw snelheidsboete te laten berekenen. Voor het gebruik van deze tool klikt u hier.

Slachtofferhulp/Vlaanderen
Deze site biedt het antwoord op een aantal vragen bij inbraak, aanranding, diefstal, verkrachting, bedreiging, slagen en verwondingen, car/homejacking, stalking, moord, … en ook verkeersongevallen en zelfdoding. Deze informatie is ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap.

Slachtofferhulp België
Deze site biedt informatie over klachten en aangiften, centra voor slachtofferhulp, vertrouwencentra kindermishandeling, residentiële opvang en vluchthuizen, rechtsbijstand en financiële hulp. Deze site wordt ondersteund door de Belgische overheid.

Rondpunt
Webstek van de vzw Rondpunt die ijvert voor de goede opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Deze website stelt zich tot doel u in moeilijke momenten te ondersteunen met informatie rond het verkeersongeval en de gevolgen daarvan.

Fonds voor medische ongevallen
Het Fonds staat ter beschikking van personen die schade leden als gevolg van gezondheidszorg. Het Fonds biedt bijstand zowel als er sprake is van een medische fout, als wanneer er sprake is van een medische ongeval zonder dat een zorgverlener aansprakelijk is. Het Fonds is bevoegd voor schadegevallen na 2 april 2010. De procedure bij het Fonds voor medische ongevallen kan gelijk lopen met een gerechtelijke procedure.

Sociaal

Federale Overheidsdienst – Sociale Zekerheid
Website uitgegeven door de federale overheidsdienst met alle informatie in verband met uw sociale zekerheid. Deze site bevat ondermeer artikels uit het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid vanaf 2000 en enkele nuttige links.

RechtenVerkenner
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten (premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie).

Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW’s
Dit centrum behartigt de collectieve belangen van alle VZW’s en levert betalende en niet betalende informatie over het wel en wee van een VZW.

Tijdschriften (gratis)

Nieuw Juridisch Weekblad

Weekblad dat is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Belgische rechtswereld. De inhoudstafel van elk nummer en het archief van dit weekblad kunnen gratis geraadpleegd worden.

Internationaal Privaatrecht

Deze website bevat een databank met bronnen van het internationaal privaatrecht. Het internationaal privaatrecht is de tak van het recht die in een internationale situatie uitmaakt welk recht van welk land toepasselijk is en welke rechtbank van welk land bevoegd is en hoe andere landen die rechtelijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.

Jura falconis

Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de Leuvense faculteit rechtsgeleerdheid. Volledige publicatie van een selectie artikels van studenten, professoren en assistenten met een lijst van alle artikels per auteur en publicatie van alle artikels.

Journal des Tribunaux

Toonaangevend Franstalig juridisch tijdschrift met recente rechtspraak, meestal met commentaar, korte inhoud van wekelijks nummer gratis te raadplegen op website.

Human Rights Watch

Dit is de website van de beweging die onderzoek doet over wereldwijde misbruiken. Deze organisatie wil helpen bij de bescherming van samenlevingsvormen die bloot staan aan verkrachting, bescherming bieden aan kwetsbare minderheden, aan burgers in oorlogszones, aan vluchtelingen en aan kinderen die in gevaar zijn. Deze organisatie neemt het ook op voor al deze kwetsbare groepen bij regeringen, gewapende groepen en ondernemingen, opdat zij hun beleid aanpassen en wetten worden toegepast.

Vreemdelingen

Vreemdelingenrecht
Wetgeving, rechtspraak en administratie praktijk over de rechtspositie van vreemdelingen in België, verzameld en/of verwerkt in toegankelijke teksten.

Varia

Rechtsbibliotheek Limburg
Alle informatie over het gebruik van de bibliotheek met opsomming van andere juridische bronnen en interessante links (catalogus rechtsbibliotheek Limburg en aanwinstenlijst rechtsbibliotheek Limburg)